Pre-arrival analyse

Voordat zeeschepen een Nederlandse haven mogen aandoen, zijn ze verplicht om bepaalde gegevens aan te leveren. De Kustwacht analyseert deze gegevens en adviseert over mogelijke acties naar aanleiding hiervan.

Wat is pre-arrival

Pre-arrival informatie betreft alle informatie die (commerciële) schepen moeten aanleveren als ze naar een Nederlandse haven willen. Het gaat bijvoorbeeld om bemanningslijsten en gevaarlijke stoffen informatie. Sinds 2004 is daar een deel maritime security-informatie bijgekomen. Het Maritiem Informatie Knooppunt (MIK) van de Kustwacht voert deze taak uit. Op basis van de analyse van deze gegevens kan door een Duly Authorised Officer (DAO) besloten worden of actie richting het schip nodig is.

Analyse

Voor EU-lidstaten is het verplicht om deze informatie op te vragen aan bezoekende schepen en deze informatie te analyseren. Het doel hiervan is het tijdig onderkennen van niet-naleving van security eisen door, of eventuele terreurdreiging op/vanaf, schepen op weg naar Europese zeehavens. In Nederland wordt deze informatie door de havenmeesters opgevraagd en heeft de Kustwacht de opdracht gekregen om deze informatie te analyseren.

Soorten informatie

De zogeheten ‘Ship Security Pre-Arrival informatie (SSPI)’ dient uiterlijk 24 uur van tevoren aangeleverd te zijn en wordt via agenten en haveninformatiesystemen doorgeleid naar een centraal informatiesysteem. Het gaat om informatie als:

 • IMO-nummer
 • Scheepsnaam, Security officer en lading
 • Huidige Security-level
 • Heeft het schip een geldig Security-plan en Security certificaat
 • De laatste 10 havenfaciliteiten waar het schip is geweest inclusief de data
 • Hun Security-level in deze laatste 10 havens
 • Of er in die periode bijzonderheden zijn geweest, zoals Security-incidenten.

Invoering taak

In 2021 is de invoering van deze nieuwe Kustwachttaak begonnen. Een tijdelijk team binnen de Kustwacht is bezig om procedures voor deze taak op te zetten, systemen in te richten en op kleine schaal analyses uit te voeren. In 2022 gaat de directeur Kustwacht advies uitbrengen aan de Raad voor de Kustwacht over de vaste invulling van de maritime security, inclusief de pre-arrival analysetaak. In 2023 gaat het opstartteam de overdracht verzorgen en de nieuwe medewerkers inwerken.

DAO-bevoegdheid

De Duly Authorised Officer (DAO) ontvangt het pre-arrival-advies. De Kustwacht bepaalt als coördinerend DAO voor de Noordzee welke maatregelen nodig zijn bij een dreiging van of niet-naleving van de security regelgeving door een schip. Dit gebeurt op basis van de pre-arrival-analyse, informatie van een buurland of van de inlichtingendiensten. De Kustwacht doet dit in samenwerking met de handhavingspartners, vooral met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Politie, Douane en de Koninklijke Marechaussee.

Mogelijke maatregelen

 • Contact opnemen met het schip of de reder om de tekortkomingen op te lossen.
 • Het schip in een haven laten inspecteren door netwerkpartners.
 • Het schip dirigeren naar een ankervak in Nederlandse wateren.
 • Een controle van het schip op zee door de Kustwacht en/of handhavingspartners.
 • Het schip de toegang weigeren tot de Nederlandse havens.

Meer informatie

Informatie speciaal voor

Terug naar boven