Pre-arrival analyse en DAO-bevoegdheid

Voordat zeeschepen een Nederlandse haven mogen aandoen, zijn ze verplicht om bepaalde gegevens aan te leveren. Bijvoorbeeld Ship Security gegevens. De Kustwacht heeft opdracht gekregen deze security gegevens te analyseren en waar nodig acties te nemen. De Kustwacht is deze taken aan het inrichten.

Wat is pre-arrival

Pre-arrival informatie betreft alle informatie die (commerciële) schepen moeten aanleveren als ze naar een Nederlandse haven willen. Het gaat bijvoorbeeld om bemanningslijsten en ladinginformatie (gevaarlijke stoffen). Sinds 2004 is daar een deel maritime security-informatie bijgekomen. Het Maritiem Informatie Knooppunt (MIK) van de Kustwacht zal deze taak in de toekomst uitvoeren. Op basis van de analyse van deze gegevens kan door een Duly Authorised Officer (DAO) besloten worden of actie richting het schip nodig is.

Analyse

Voor EU-lidstaten is het verplicht om deze informatie op te vragen aan bezoekende schepen en deze informatie te analyseren. Het doel hiervan is het tijdig onderkennen van niet-naleving van security eisen door, of eventuele (terreur)dreiging op/vanaf, schepen op weg naar Europese zeehavens. In Nederland wordt deze informatie door de havenmeesters opgevraagd en heeft de Kustwacht de opdracht gekregen om deze informatie te analyseren.

Soorten informatie

De zogeheten ‘Ship Security Pre-Arrival informatie (SSPI)’ dient uiterlijk 24 uur van tevoren aangeleverd te zijn en wordt via agenten en haveninformatiesystemen doorgeleid naar een centraal informatiesysteem. Het gaat om informatie als:

 • IMO-nummer
 • Scheepsnaam, Security officer en lading
 • Huidige Security-level
 • Heeft het schip een geldig Security-plan en Security certificaat
 • De laatste 10 havenfaciliteiten waar het schip is geweest inclusief de data
 • Hun Security-level in deze laatste 10 havens
 • Of er in die periode bijzonderheden zijn geweest, zoals Security-incidenten.

Invoering taken

In 2020 is de invoering van deze nieuwe Kustwachttaken begonnen. Een tijdelijk team binnen de Kustwacht is bezig om procedures voor deze taak op te zetten, systemen in te richten en test-analyses uit te voeren. In 2022 bracht de directeur Kustwacht advies uit aan de opdrachtgevende ministeries over de vaste invulling van de maritime security, inclusief de pre-arrival analysetaak. Afhankelijk van verdere besluitvorming kan de Kustwacht overgaan tot structurele uitvoering van deze taken, na werven en inwerken van nieuwe medewerkers.

DAO-bevoegdheid

De Duly Authorised Officer (DAO) ontvangt het pre-arrival-advies. De Kustwacht bepaalt als coördinerend DAO voor de Noordzee welke maatregelen nodig zijn bij een dreiging vanuit of tegen een schip. Ook als een schip de security regelgeving niet naleeft bepaalt de Kustwacht maatregelen. Dit gebeurt op basis van de pre-arrival-analyse of andere informatie, bijvoorbeeld van een buurland of van de inlichtingendiensten. De Kustwacht doet dit in samenwerking met de handhavingspartners, vooral met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Politie, Douane, Havenautoriteiten en de Koninklijke Marechaussee.

Mogelijke maatregelen

 • Contact opnemen met het schip of de reder om de tekortkomingen op te lossen.
 • Het schip in een haven laten inspecteren door netwerkpartners.
 • Het schip dirigeren naar een ankervak in Nederlandse wateren.
 • Een controle van het schip op zee door de Kustwacht en/of handhavingspartners.
 • Het schip de toegang weigeren tot de Nederlandse havens.

Meer informatie

Informatie speciaal voor

Terug naar boven