Bestuur van de Kustwacht

De Kustwacht is een zelfstandige organisatie. We voeren taken uit voor zes ministeries. Defensie is als beheerder verantwoordelijk voor de organisatie en het beheer van de Kustwachtorganisatie. Zo is het merendeel van het personeel op het Kustwachtcentrum in dienst van Defensie. De organisatie wordt op verschillende niveaus aangestuurd.

Binnen de Kustwacht wordt door verschillende diensten samengewerkt.

Ministeries en diensten

De Kustwacht voert voor zes ministeries taken uit. Van die ministeries werken verschillende diensten samen binnen de Kustwacht.

MinisteriesDiensten
Ministerie van Defensie (beheerder van de Kustwacht)Koninklijke Marechaussee
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatstoezicht op de Mijnen (SodM)
Ministerie van FinanciënDouane, Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD)
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (coördinerende ministerie voor de Kustwacht)Rijkswaterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT)
Ministerie van Justitie en VeiligheidPolitie, Koninklijke Marechaussee
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitNederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
In de tabel staan de ministeries met hun diensten waarvoor de Kustwacht taken uitvoert.

Het is belangrijk dat de opgedragen taken uitgevoerd worden en er samengewerkt wordt binnen het samenwerkingsverband. Er zijn daarom verschillende overleggen.

Hoe ziet het bestuur eruit?

De directeur van de Kustwacht is een marineofficier in de rang van kapitein ter zee. Samen met het managementteam zorgt zij ervoor dat de organisatie haar taken uitvoert. Het team dat de organisatie aanstuurt, heet het Kustwachtviermanschap (KW4). Dat is het dagelijks bestuur. Daarnaast is er een Raad voor de Kustwacht: het algemeen bestuur van de Kustwacht. De Raad neemt alle besluiten over uitbreidingen, investeringen en nieuwe taken.

De Raad voor de Kustwacht poseert aan boord van het patrouilleschip Barend Biesheuvel. Op de foto staan 4 vrouwen en 4 mannen.
De Raad voor de Kustwacht aan boord van het patrouilleschip Barend Biesheuvel.

Plannen voor de Kustwacht

Om ons werk goed te kunnen doen, schrijven we ieder jaar op wat onze werkwijze is. En wat we het komende jaar gaan doen. Dat staat in drie verschillende plannen.

 1. Het handhavingsplan. Deze wordt gemaakt door de Permanente Kontaktgroep Handhaving Noordzee (PKHN). Het ministerie van Justitie en Veiligheid is voorzitter van deze groep. Verder zitten hierin mensen van verschillende overheidsdiensten waarmee we samenwerken. In het handhavingsplan staat hoe we het scheepvaartverkeer op zee veilig houden. Maar ook hoe we controleren of mensen en bedrijven zich aan milieuregels houden.
 2. Het dienstverleningsplan. Deze wordt gemaakt door Rijkswaterstaat Zee en Delta. Daarin staat bijvoorbeeld hoe we het scheepvaartverkeer begeleiden. En hoe we opsporen, redden en duidelijk maken wat de vaarroutes zijn.
 3. Vanaf 2021 werken we ook met een derde plan. Deze gaat over ‘maritime security’: beveiliging op zee. In dit plan staat wat we doen voor de nationale veiligheid. Zo versturen we waarschuwingen als er een dreiging voor gevaar is. En eigenaren van schepen kunnen een aanvraag doen voor beveiliging van hun schip tegen piraterij.

Jaarplan

De directeur van de Kustwacht is betrokken bij het maken van de plannen. Hij voegt de drie plannen samen tot één jaarplan. Daar voegt hij de Activiteitenplan en Begroting (APB) aan toe. Dit stuurt hij naar het Kustwachtviermanschap: het dagelijkse bestuur van de Kustwacht. Het Kustwachtviermanschap stuurt deze documenten en het jaarverslag naar de Raad van de Kustwacht. Zij sturen het naar de ministerraad.

Coördinerende ministerie

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is het coördinerend ministerie binnen het samenwerkingsverband. Dit om de Kustwacht aan te sturen. En om te zorgen voor gezamenlijke plannen en doelen voor de Kustwacht. Ook houdt het bestuur in de gaten of we ons houden aan afspraken met de andere ministeries.

Kustwachtviermanschap (KW4)

Naast onze directeur zit ook de directeur Integrale Bedrijfsvoering & Bestuur (DIB&B) van de Koninklijke Marine in het Kustwachtviermanschap (KW4). Hij is verantwoordelijk voor de gebouwen van de Kustwacht. Maar ook voor het materieel, personeelsorganisatie en het geld van de Kustwacht. Daarom wordt hij ook wel de beheerder van de Kustwacht genoemd. De voorzitter van de PKHN is het derde bestuurslid. En de hoofdingenieur-directeur Zee en Delta van Rijkswaterstaat is voorzitter van het KW4.

Kustwachtzevenmanschap (KW7)

Een paar keer per jaar wordt het dagelijks bestuur van de Kustwacht uitgebreid. Er werken dan vertegenwoordigers van de ministeries mee. Samen heten zij het Kustwachtzevenmanschap (KW7). Dit gebeurt als er belangrijke plannen worden gemaakt voor de toekomst. Ze bepalen dan bijvoorbeeld de visie van de Kustwacht (hoe de Kustwacht over de toekomst denkt).

Raad voor de Kustwacht

De Raad voor de Kustwacht is het algemeen bestuur van de Kustwacht. Hierin zitten mensen van alle ministeries waarvoor we taken uitvoeren. Dan zit er nog iemand van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het bestuur. Hij is niet aanwezig bij de vergaderingen. Maar hij ontvangt wel de plannen voor de vergaderingen en de aantekeningen. De Raad neemt voor de Kustwacht bijvoorbeeld besluiten over investeringen, personeelsuitbreidingen, het vervangen van schepen en vliegtuigen. Het Kustwachtviermanschap geeft advies aan de Raad.

Wie zitten er in de Raad voor de Kustwacht?

De vaste leden:

 • Jan Hendrik Dronkers, secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (voorzitter)
 • Monique Vogelzang, directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio’s bij het ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Andre Steur, Directeur Operationeel Beleid en Plannen bij het ministerie van Defensie
 • Nanette van Schelven, directeur-generaal Douane
 • Johan Osinga, directeur-generaal Natuur Visserij en Landelijk gebied bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Sandor Gaastra, directeur-generaal Klimaat en Energie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Vast agendalid:

 • Birgitta Westgren, plaatsvervangend directeur-generaal Curatieve Zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Adviseurs die worden uitgenodigd:

 • Nicole Kuipers, directeur Kustwacht Nederland
 • Jacob Tas, directeur Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)
 • Willy Dekker, voorzitter Kustwachtviermanschap en Kustwachtzevenmanschap
 • Peter van den Berg, Directielid Koninklijke Marine
 • Ronald Baarends, voorzitter Permanente Kontaktgroep Handhaving Noordzee (PKHN)

Links

Informatie speciaal voor

Terug naar boven