Aanvraag bescherming van koopvaardijschip tegen piraterij

De scheepvaartroutes door de Golf van Aden en de Hoorn van Afrika bij Somalië zijn als risicogebieden aangewezen. Scheepsbeheerders kunnen daarom een aanvraag doen voor beveiliging van hun schip als ze door deze gebieden varen.

Download aanvraagformulier bescherming koopvaardij (Engels)

Beveiliging

Scheepsbeheerders kunnen voor beveiliging van hun schepen een aanvraag indienen voor bescherming door ‘Vessel Protection Detachments (VPD’s)’. Ook kunnen zij een aanvraag indienen voor toestemming om gewapende particuliere beveiligers mee te laten varen.

Aanvraagformulier niet toegankelijk

Het aanvraagformulier wat op deze pagina is te downloaden, voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. Dit komt omdat het een nieuwe taak is. We hebben de opzet van het formulier wel online gezet, omdat scheepsbeheerders dit wel moeten kunnen aanvragen. We zorgen dat dit formulier zo snel mogelijk toegankelijk is.

Aanvraag in stappen uitgelegd

 1. De scheepsbeheerder vult het aanvraagformulier in. Deze bestaat uit een deel aanvraag VPD en een deel PMSC.
 2. De Kustwacht en Defensie beoordelen de VPD-aanvraag. Zo wordt er gekeken of de aanvraag volledig en juist is op onder andere de onderdelen of het schip de Nederlandse vlag heeft, het om het vaargebied Golf van Aden gaat, een risicoanalyse is uitgevoerd en wordt voldaan aan de BMP5-maatregelen. BMP5 is een leidraad waarin de maatregelen worden beschreven om je schip en bemanning te beschermen tegen aanvallen van piraterij in de Rode Zee, Golf van Aden, Indische Oceaan en de Arabische Zee.
 3. Als de aanvraag in aanmerking komt voor militaire bescherming van een Vessel Protection Detachment (VPD), beoordeelt Defensie of ze op tijd een VPD kunnen leveren.
 4. a. Als Defensie tijdig een VPD kan leveren, volgen de vragen:
  – of er onevenredig omgevaren moet worden (> 100 zeemijl) t.o.v. de opstapplaatsen VPD;
  – en/of zijn er onevenredige kosten bij inzet VPD (+40%) t.o.v. offerte PMSC en kosten VPD.
  b. Als Defensie niet tijdig kan leveren, volgt de verdere beoordeling van de toestemmingsaanvraag voor PMSC (stap 6).
 5. Als de vragen bij 4a met ‘nee’ worden beantwoord, dan wordt de toestemming voor PMSC op grond van de in de wet genoemde gronden niet verleend en volgt inzet van een VPD. Bij een beantwoording van een of meerdere vragen met ‘ja’ volgt de verdere beoordeling van de toestemmingsaanvraag voor PMSC.
 6. De aanvraag PMSC wordt getoetst aan verschillende, bij wet vastgestelde, voorwaarden.

Vessel Protection Detachments (VPD’s)

Om een aanvraag te beoordelen en tot een besluit te komen, is informatie van de scheepsbeheerder nodig. Deze informatie moet via het aanvraagformulier worden ingediend.

Toelichting op het aanvraagformulier

Naam aanvragerDe aanvraag tot bijstand kan alleen ingediend worden door de reder.
Vlag van het schipDe Nederlandse overheid kan alleen bijstand verlenen, wanneer het schip onder Nederlandse vlag vaart en er Nederlandse jurisdictie geldt. Schepen geregistreerd in het register van Curaçao: deze moeten de bijstandsaanvraag in te dienen bij de Maritime Authority Curaçao.
Positie, bestemming, routeDeze informatie is nodig om te bepalen in hoeverre het een risicogebied betreft. De reder moet hierbij aan te geven welke alternatieve routes overwogen zijn en waarom deze niet reëel zijn. Als het om territoriaal water gaat, heeft de Nederlandse overheid geen jurisdictie en is de Nederlandse overheid afhankelijk van de kuststaat.
Type schip en ladingDe reder moet aangeven of het type schip of type lading ‘extra’ gevaar loopt in het specifieke risicogebied. Hiervoor is het voor de Nederlandse overheid nodig om te weten wat het type schip is en welke lading tijdens de vaart vervoerd wordt.
Genomen maatregelenDe reder is eerstverantwoordelijke voor het zich beschermen tegen piraterij en gewapende overvallen. Er wordt daarom van uitgegaan dat de reder zelf een risicoanalyse heeft gedaan voorafgaand aan het aannemen van de vracht. De Nederlandse overheid moet geïnformeerd worden over de risicoanalyse, de geraadpleegde informatie (zoals IMO en IMB) en welke (beveiligings)maatregelen de reder zelf genomen heeft.
RisicoanalyseOok moet een risicoanalyse voor de betreffende reis en het schip worden meegestuurd.

Bijzondere omstandigheden

Er kunnen zich bijzondere omstandigheden voordoen, waarbij de Nederlandse overheid kan bepalen om toch bijstand te verlenen, ook al wordt niet aan bovenstaande voorwaarden voldaan. Om te kunnen bepalen of er bijzondere omstandigheden zijn, vraagt de Nederlandse overheid de in de tabel genoemde informatie.

Naam reder/eigenaar en vestigingsplaatsDe naam van de reder en eigenaar inclusief de vestigingsplaats moet hier te worden aangegeven.
Nationaliteit van opvarendenDe reder moet aangeven welke nationaliteiten aan boord zijn, zowel voor de passagiers (eventueel via de passagierslijst) als de bemanning.
Bijzondere omstandighedenDe reder kan hier de bijzondere omstandigheden die bijstand nodig maken aangeven, die de Nederlandse overheid moet weten bij het beoordelen van de aanvraag.

Particuliere maritieme beveiligers (‘PMSC’)

Bij aanvraag voor een VPD kan ook direct de aanvraag voor een PMSC worden bijgesloten. In het proces worden verschillende eisen afgewogen wanneer een PMSC-aanvraag kan worden gestart. Toch start ook de PMSC-aanvraag met de aanvraag voor bescherming door een VPD. Voor toestemming van beveiliging door een PMSC moet ook aan verschillende voorwaarden voldaan worden.

Aanvraagprocedure

De aanvraag moet via het formulier worden ingediend bij het Kustwachtcentrum (bbk@kustwacht.nl). De Kustwacht controleert de aanvraag en voert een eerste check uit. De daarvoor aangewezen en opgeleide medewerker bij de Kustwacht controleert de aanvraag voor VPD en kijkt ook naar de voorwaarden om een PMSC aan boord te mogen meenemen. Het besluit over een inzet van een VPD wordt gedaan door Defensie. De toestemming om een PMSC te mogen mee nemen wordt gegeven door de Directeur Kustwacht namens de minister van Justitie en Veiligheid.

Aanvraag indienen

Download het aanvraagformulier, vul het in en mail het naar bbk@kustwacht.nl.

  Aanvraagformulier niet toegankelijk

  Het aanvraagformulier wat op deze pagina is te downloaden, voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. Dit komt omdat het een nieuwe taak is. We hebben de opzet van het formulier wel online gezet, omdat scheepsbeheerders dit wel moeten kunnen aanvragen. We zorgen dat dit formulier zo snel mogelijk toegankelijk is.

  Links

  Meer informatie

  Informatie speciaal voor

  Terug naar boven