SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat zet zich in voor vlot en veilig verkeer op het water en ruimtelijk gebruik van de Noordzee. Hiervoor werken Rijkswaterstaat en de Kustwacht nauw samen. Zo bepaalt Rijkswaterstaat veilige vaarroutes en kan de Kustwacht verkeersaanwijzingen geven om te zorgen voor een veilige en vlotte doorgang van het scheepvaartverkeer.

Dienstverleningsplan
Rijkswaterstaat stelt het dienstverleningsplan op en draagt bij aan het Handhavingsplan. In het Dienstverleningsplan zijn de taken opgenomen die Rijkswaterstaat (als gedelegeerd opdrachtgever) aan de Kustwacht opdraagt, zoals medische evacuaties en search and rescue: het zoeken en redden van mensen en dieren.

Rampen en incidentbestrijding
Rampen en incidentbestrijding is een van de opdrachten uit het dienstverleningsplan aan de Kustwacht. De Kustwacht coördineert rampen en incidentbestrijdingsacties. De bestrijdingsteams staan onder leiding van de directeur Kustwacht. Bij verontreinigingen en wrakken wordt samengewerkt met de crisis/bestrijdingsteams van Rijkswaterstaat, ieder vanuit eigen verantwoordelijkheden. Deze bestrijdingsteams bestaan uit schepen van de Rijksrederij en het kustwachtvliegtuig. Rijkswaterstaat levert speciaal opgeleide luchtwaarnemers voor het Kustwachtvliegtuig. Daarnaast maken ook (gecontracteerde) bergers in voorkomende gevallen onderdeel uit van de bestrijdingsteams op zee.

Incidenten Bestrijdingsplan Noordzee
Rijkswaterstaat Zee en Delta (RWS ZD) is beheerder van het Incidenten Bestrijdingsplan Noordzee waarin de kaders voor de rampen en incidentbestrijding op de Noordzee zijn beschreven.  

Nautisch beheer en vaarwegmarkering
Op de Noordzee worden vaarwegen en objecten gemarkeerd met drijvende markeringen. Rijkswaterstaat stelt het vaarwegmarkeringsplan op en zorgt voor de plaatsting van de vaarwegmarkeringen. De Kustwacht zorgt voor de bewaking en uitvoering van het plan.

Waterkwaliteit en bodembeheer
Rijkswaterstaat Zee en Delta is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en bodembeheer op de Noordzee. Zo moet Rijkswaterstaat in staat zijn om op zee binnen drie dagen 15.000 kuub olie op te ruimen. De Arca is het oliebestrijdingsvaartuig van de Rijksrederij en staat altijd ter beschikking van Rijkswaterstaat. Om 15.000 m3 te kunnen opruimen zijn daarnaast nog contracten afgesloten met lokale baggerbedrijven. Een aantal van deze lokale baggeraars hebben standaard een veegarm van Rijkswaterstaat aan boord. Met zo’n veegarm kan olie van het water worden gehaald. Rijkswaterstaat coördineert de olieopruimwerkzaamheden, de Kustwacht coördineert het scheepvaartverkeer om de incidentlocatie heen.

Berging en wrakmarkering
Als een schip gezonken is of lading/scheepsgerei heeft verloren, dan onderneemt Rijkswaterstaat Zee en Delta actie naar de rederij/verzekeraar en volgt nauwgezet het proces totdat het schip, de lading of objecten zijn geborgen en de bodem schoon is opgeleverd. In de tussentijd dient het gezonken schip gemarkeerd te worden voor de overige scheepvaart. De Rijksrederij van Rijkswaterstaat legt dan boeien in het water en markeert de plek van het wrak digitaal in het AIS. Indien een gezonken schip een gevaar vormt voor het overige scheepvaartverkeer dan kan Vessel Traffic Service (VTS) worden toegepast, middels een bewakingsschip. Met behulp van een lokale VTS wordt het scheepvaartverkeer om een gezonken schip heen geleid.

Bestuur
De Hoofdingenieur-Directeur (HID) van Rijkswaterstaat Zee en Delta is voorzitter van het Regionaal Beheersteam Noordzeerampen wat wordt ingesteld bij grote calamiteiten. Ook is Rijkswaterstaat Zee en Delta coördinerend opdrachtgever van de Kustwacht, en vanuit deze rol is de HID van Rijkswaterstaat Zee en Delta voorzitter van het Kustwachtzevenmanschap.