SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Aanvraag bescherming koopvaardij tegen piraterij

 

Scheepsbeheerders kunnen voor beveiliging van hun schepen een aanvraag indienen voor bescherming door 'Vessel Protection Detachments (VPD’s)'. Daarbij kunnen scheepsbeheerders in de toekomst ook een aanvraag indienen voor toestemming om gewapende particuliere beveiligers mee te laten varen. Dit geldt alleen voor de gevaarlijke scheepvaartroutes door de Golf van Aden en de Hoorn van Afrika bij Somalië.

Bij de aanvraag voor gewapende particuliere beveiligingsbedrijven wordt de Engelse term ‘Private Maritime Security Company (PMSC)’ gehanteerd.

Vermoedelijke processtappen in het kort

 1. De scheepsbeheerder vult het aanvraagformulier in. Deze bestaat in de toekomst uit een deel aanvraag VPD en een deel PMSC. Dit formulier wordt momenteel ontwikkeld.
 2. De Kustwacht en Defensie beoordelen de VPD-aanvraag. De uitgangspunten en afspraken voor dit deel van de gehele aanvraagprocedure veranderen niet door het van kracht worden van de Wet ter Bescherming Koopvaardij. Zo wordt er gekeken of de aanvraag volledig en correct is op onder andere de aspecten of het schip de Nederlandse vlag heeft, het om het vaargebied Golf van Aden gaat, een risicoanalyse is uitgevoerd en wordt voldaan aan de BMP5-maatregelen.
 3. Als de aanvraag in aanmerking komt voor militaire bescherming van een Vessel Protection Detachment (VPD), beoordeelt Defensie of ze een VPD niet of niet op tijd kan leveren.
 4. a. Als Defensie tijdig een VPD kan leveren, volgen de vragen:
  * of er onevenredig omgevaren moet worden (> 100 zeemijl) t.o.v. de opstapplaatsen VPD;
  * en/of zijn er onevenredige kosten bij inzet VPD (+40%) t.o.v. offerte PMSC en kosten VPD.
  b. Als Defensie niet tijdig kan leveren, volgt de verdere beoordeling van de toestemmingsaanvraag voor PMSC (stap 6).
 5. Als de vragen bij 4a met ‘nee’ worden beantwoord, dan zal de toestemming voor PMSC op grond van de in de wet genoemde gronden niet verleend worden en volgt inzet van een VPD. Bij een beantwoording van een of meerdere vragen met ‘ja’ volgt de verdere beoordeling van de toestemmingsaanvraag voor PMSC.
 6. De aanvraag PMSC wordt getoetst aan verschillende, bij wet vastgestelde, voorwaarden.

Vessel Protection Detachments (VPD’s)

Om een aanvraag te kunnen beoordelen en tot een besluit te kunnen komen, is informatie van de scheepsbeheerder nodig. Deze informatie moet via het aanvraagformulier worden ingediend.

Toelichting op het aanvraagformulier

Naam aanvrager De aanvraag tot bijstand kan alleen ingediend worden door de reder.
Vlag van het schip De Nederlandse overheid kan alleen bijstand verlenen, wanneer het schip onder Nederlandse vlag vaart en er Nederlandse jurisdictie geldt. Schepen geregistreerd in het register van Curaçao: deze dienen de bijstandsaanvraag in te dienen bij de Maritime Authority Curaçao.
Positie, bestemming, route Deze informatie is nodig om te bepalen in hoeverre het een risicogebied betreft. De reder dient hierbij aan te geven welke alternatieve routes overwogen zijn en waarom deze niet reëel zijn. Indien het territoriaal water betreft, heeft de Nederlandse overheid geen jurisdictie en is de Nederlandse overheid afhankelijk van de kuststaat.
Type schip en lading De reder dient aan te geven of het type schip of type lading “extra” gevaar loopt in het specifieke risicogebied. Hiervoor is het voor de Nederlandse overheid nodig om te weten wat het type schip is en welke lading tijdens de vaart vervoerd wordt.
Genomen maatregelen De reder is eerstverantwoordelijke voor het zich beschermen tegen piraterij en gewapende overvallen. Er wordt derhalve van uitgegaan dat de reder zelf een risicoanalyse heeft verricht voorafgaand aan het aannemen van de vracht. De Nederlandse overheid dient geïnformeerd te worden over de risicoanalyse, de geraadpleegde informatie (zoals IMO en IMB) alsmede welke (beveiligings)maatregelen de reder zelf genomen heeft.
Risicoanalyse Tevens dient een risicoanalyse voor de betreffende reis en het schip te worden meegestuurd.

Bijzondere omstandigheden

Er kunnen zich bijzondere omstandigheden voordoen, waarbij de Nederlandse overheid kan bepalen om toch bijstand te verlenen, ook al wordt niet aan bovenstaande voorwaarden voldaan. Om te kunnen bepalen of er bijzondere omstandigheden zijn, vraagt de Nederlandse overheid de in de tabel genoemde informatie.

Naam reder/eigenaar en vestigingsplaats De naam van de reder en eigenaar inclusief de vestigingsplaats dient hier te worden aangegeven.
Nationaliteit van opvarenden De reder dient aan te geven welke nationaliteiten aan boord zijn, zowel voor de passagiers (eventueel via de passagierslijst) als de bemanning.
Bijzondere omstandigheden Als er volgens de reder bijzondere omstandigheden zijn die bijstand nodig maken, die de Nederlandse overheid moet weten bij het beoordelen van de aanvraag, dan kan de reder deze hier kenbaar maken.

Particuliere maritieme beveiligers (‘PMSC’)

Initieel wordt een aanvraag voor een VPD ingediend. Daarbij kan in de toekomst ook direct de aanvraag voor een PMSC worden bijgesloten. In het proces worden verschillende criteria afgewogen wanneer een PMSC-aanvraag kan worden ingegaan. Echter start ook de PMSC-aanvraag met de aanvraag voor bescherming door een VPD. Voor toestemming van beveiliging door een PMSC dient eveneens aan verschillende voorwaarden voldaan te worden.

Aanvraagprocedure

De aanvraag moet via het formulier worden ingediend bij het Kustwachtcentrum (ccc@kustwacht.nl). De Kustwacht neemt de aanvraag in ontvangst, controleert de inhoud van de aanvraag en voert een eerste check uit. De daarvoor aangewezen en opgeleide medewerker* bij de Kustwacht controleert de aanvraag voor VPD en kijkt ook naar de voorwaarden om een PMSC aan boord te mogen meenemen. Het besluit over een inzet van een VPD wordt gedaan door Defensie. De toestemming om een PMSC te mogen mee nemen wordt gegeven door de Directeur Kustwacht namens de minister van Justitie en Veiligheid.
* Functie is momenteel nog vacant.

Aanvraag indienen

Download het aanvraagformulier, vul het in en mail het naar ccc@kustwacht.nl. Dit formulier is vooralsnog voor het aanvragen van een VPD. Het indienen van een aanvraag voor een PMSC volgt te zijner tijd.