SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Evenementen op de Noordzee

Wanneer is een vergunning voor een evenement verplicht? 
Het organiseren van een evenement brengt heel veel coördinatie met zich mee, helemaal indien het zich afspeelt op de Noordzee. Voor evenementen die plaatsvinden tussen de laagwaterlijn en de 1 kilometerzone is de burgemeester de uitgever van de benodigde vergunningen. De burgemeester is daar namelijk het bevoegde gezag. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat omgeschreven, voor dat specifiek gemeentelijk ingedeeld gebied,  ‘of’ en ‘hoe’ een evenement verplicht is om dit te melden bij de betreffende gemeente(s). Het evenement kan dus ook grensoverschrijdend plaatsvinden; twee of meer gemeenten zijn er dan bij betrokken. De gemeente dient u tijdig schriftelijk op de hoogte te brengen. Per gemeente kunnen de voorwaarden voor het melden van evenementen verschillen. Wij verwijzen u hiervoor door naar de website van de desbetreffende gemeente(n).

Vanaf de 1 kilometerzone
Indien een evenement plaatsvindt buiten het gemeentelijk ingedeeld gebied, ook wel vanaf de 1 kilometerzone zoals beschreven in artikel 12 van het ‘Scheepvaartreglement territoriale zee (STZ)’ (zie verder), dient u toestemming te vragen bij de Directeur Kustwacht. Hij treedt op als bevoegd gezag van de Noordzee. Onderaan deze pagina kunt u het ‘aanvraagformulier evenementen’ downloaden en deze dient u te verzenden naar evenementen@kustwacht.nl. Aan de verkregen goedkeuring/toestemming kunnen specifieke voorwaarden worden gesteld. Let hierbij op dat een aanvraag minimaal 6 weken voor aanvang van het evenement te zijn ingediend! 

Scheepvaartreglement territoriale zee (STZ)
Artikel 12: Evenementen

 1. Een sportevenement, een festival of een ander evenement, oefeningen en trainingen daaronder begrepen, waarbij een of meer schepen zijn betrokken of waarbij zich personen anders dan op een schip te water bevinden, vindt niet plaats, tenzij dat minimaal 6 weken van te voren bij de bevoegde autoriteit is gemeld. 
 2. Een activiteit als bedoeld in het eerste lid die de veiligheid van de scheepvaart in gevaar kan brengen, vindt niet plaats, tenzij daartoe toestemming van de bevoegde autoriteit is verkregen.  
 3. In afwijking van het tweede lid vindt een in het eerste lid bedoelde activiteit die zich over meerdere aanloopgebieden uitstrekt, niet plaats dan met toestemming van de bevoegde autoriteit voor de territoriale zee, behoudens de aanloopgebieden.  
 4. Het verlenen of onthouden van toestemming als bedoeld in het derde lid geschiedt in overleg met de bevoegde autoriteit van het aanloopgebied waarin de in het eerste lid bedoelde activiteit plaatsvindt. Aan een toestemming als bedoeld in het tweede en derde lid van artikel 12 kunnen conform het gestelde in artikel 19 STZ voorschriften worden verbonden. 

Proces
Na ontvangst van het volledig ingevulde formulier zult u z.s.m. de toestemmingsbrief namens de Directeur Kustwacht ontvangen. Eventueel nadat er nog aanvullende vragen zijn gesteld. Ook ontvangt de Kustwacht kort voor aanvang van het evenement een deelnemerslijst met daarop aangegeven o.a. de deelnemende schepen met het aantal opvarenden en de bijzonderheden m.b.t. communicatiemogelijkheden van deze schepen zoals call sign(s), marifoon, DSC etc. Dit alles in het kader van de veiligheid. In de toestemmingsbrief vind u het e-mailadres waar u deze gegevens naar toe dient te sturen.

Richtlijnen voor evenementen

 • Maak geen gebruik van marifoon VHF-kanalen 16 en 67 voor organisatorische doeleinden.
 • Wijs een contactpersoon aan die gedurende het gehele evenement 24/7 bereikbaar is.
 • Overig scheepvaartverkeer mag geen hinder ondervinden van een evenement. 
 • De organisatie dient op de hoogte te zijn wat, hoelang en waar een (watersport-) evenement wordt uitgevoerd. Indien nodig moet alarm worden gemaakt als deelnemers niet binnen een verwachtte tijd op de afgesproken locatie aanwezig zijn.
 • Zorg bij langdurige evenementen voor onderlinge afspraken dat deelnemende eenheden zich met regelmaat melden bij de organisatie (o.a. waar, hoe lang nog, situatie aan boord, ETA bestemming etc.).
 • De organisatie dient aan alle deelnemers een veiligheidsinstructie te geven (o.a. hoe te handelen bij ongevallen/calamiteiten, gebruik reddingsvest, flares etc.).
 • Zorg dat het evenement vanaf het water wordt beveiligd d.m.v. een of meerdere veiligheidsvaartuigen met bemanning die berekend is op de beveiligingstaak.
 • De organisatie van een watersportevenement kan advies inwinnen van de lokale reddingsbrigade, nautische verkeerspost of KNRM reddingstation over eventuele gevaren en/of risico’s in de directe omgeving van het evenement.

Downloads