SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Besturingsmodel

 

De directeur van de Kustwacht is een marineofficier in de rang van kapitein ter zee. Samen met het managementteam zorgt hij voor de uitvoering van de opgedragen taken. De Kustwachtorganisatie wordt aangestuurd door het Kustwachtviermanschap (KW4) dat het best kan worden omschreven als een dagelijks bestuur. Daarnaast is er een Raad voor de Kustwacht, het algemeen bestuur van de Kustwacht. In de Raad worden alle besluiten omtrent uitbreidingen, investeringen en nieuwe taken genomen. Dit orgaan met daarin de directeuren-generaal van de departementen is te zien als voorportaal naar de Ministerraad. De Ministerraad keurt het jaarlijkse ActiviteitenPlan en Begroting (APB) goed en uiteindelijk ook het Kustwachtjaarverslag.

Defensie is de 'eigenaar' van de Kustwacht en de Koninklijke Marine 'de beheerder'. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is het coördinerende ministerie. Afhankelijk van het onderwerp en taak is het betrokken ministerie politiek verantwoordelijk.

Besturingsmodel Kustwacht

Aansturing

De Kustwacht heeft als aansturing een trapsgewijs sturingsmodel. Op basis van dit sturingsmodel krijgt onze directeur onder andere de benodigde financiën om zijn Kustwachttaken uit te voeren en kan hij inspelen op nieuwe kansen die zich voordoen, bijvoorbeeld als gevolg van technologische ontwikkelingen en innovaties. 

Trede 1 – Planvorming

Wij voeren onze taken uit op basis van een handhavingsplan en een dienstverleningsplan. Het handhavingsplan wordt opgesteld door de 'Permanente Kontaktgroep Handhaving Noordzee (PKHN)', onder voorzitterschap van het ministerie van Justitie en Veiligheid. In deze contactgroep zijn alle toezichthoudende en wetshavende overheidsdiensten vertegenwoordigd waarmee wij samenwerken. Het plan gaat in op verkeersveiligheid op zee, naleving milieuregelgeving, criminaliteit en visserijbeleid.

Het dienstverleningsplan wordt opgesteld door 'Rijkswaterstaat Zee en Delta' en gaat onder andere in op verkeersbegeleiding, opsporing, redding en vaarwegmarkering. 

Maritime security
Vanaf 2021 werken we ook met een derde plan, specifiek gericht op ‘maritime security’. Dit plan gaat specifiek in op te ondernemen acties voor nationale veiligheid. Zo versturen we dreigingswaarschuwingen en zijn we het loket voor rederijen die bijstaand willen aanvragen voor bescherming tegen piraterij. 

 Naar boven

Trede 2 – Kustwachtviermanschap (KW4)

Het Kustwachtviermanschap bestaat uit:
1. Hoofdingenieur-directeur Zee en Delta van Rijkswaterstaat (voorzitter)
2. Voorzitter van de Permanente Kontaktgroep Handhaving Noordzee (PKHN)
3. Directeur Integrale Bedrijfsvoering & Bestuur (DIB&B) van de Koninklijke Marine (de beheerder van de Kustwacht)
4. Directeur Kustwacht

De directeur Kustwacht is nauw betrokken bij de planvorming en voegt de drie plannen samen tot een gecombineerd jaarplan. Hij voegt daar een ‘Activiteitenplan en Begroting’ (APB) aan toe. Dit brengt hij in bij het Kustwachtviermanschap. Dit is het dagelijkse bestuur van de Kustwacht. Naast de directeur Kustwacht zit ook de directeur Integrale Bedrijfsvoering & Bestuur (DIB&B) van de Koninklijke Marine in het bestuur. Hij is verantwoordelijk voor de gebouwen, het materieel en de financiën van de Kustwacht. Daarom wordt hij ook wel de ‘beheerder’ van de Kustwacht genoemd. De voorzitter van de PKHN is het derde bestuurslid. En de hoofdingenieur-directeur Zee en Delta van Rijkswaterstaat zit het bestuur voor.

Deze functionaris valt onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat als coördinerend ministerie verantwoordelijk is voor de afstemming tussen alle partijen om zo te komen tot bijvoorbeeld een gezamenlijke visie en opdracht voor de Kustwacht. Naast de ‘planvorming’ buigt het dagelijks bestuur van de Kustwacht zich ook over operationele knelpunten en bewaakt dit Kustwacht4manschap de taakuitvoering zoals die is afgesproken met de andere ministeries. Een paar keer per jaar wordt het dagelijks bestuur van de Kustwacht uitgebreid met vertegenwoordigers van de overige deelnemende ministeries: het Kustwachtviermanschap+. Dit gebeurt bij strategische beleidsontwikkelingen, zoals het vaststellen van een gezamenlijke toekomstvisie.

 Naar boven

Trede 3 – Raad voor de Kustwacht

De Raad voor  de Kustwacht bestaat uit:
(info volgt)

De Raad voor de Kustwacht is het algemeen bestuur van de Kustwacht. Alle deelnemende ministeries zijn hierin vertegenwoordigd op het niveau van directeur-generaal. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is agendalid en het Kustwachtviermanschap treedt op als adviseur. De raad stelt het gecombineerd jaarplan (bestaande uit de diverse plannen en het APB) en het jaarverslag vast en geleidt dit door naar de ministerraad. Ook prioritering van taken, visieontwikkeling en strategische organisatievraagstukken zoals vervanging van materieel en technologische innovaties, liggen op het bordje van de Raad voor de Kustwacht.

 Naar boven