SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Bouw en toezicht

Aan windparken op zee worden flink wat eisen gesteld. Denk aan de veiligheidseisen in en om het park tijdens het gebruik, eisen aan de bouw van het park en eisen om de impact op het zeeleven zo veel mogelijk te beperken. 

Voorbereiding
Met de aannemers en toekomstige exploitanten van de parken wordt intensief overleg gevoerd over de inhoud van de diverse vereiste werkplannen.

Bouw
De daadwerkelijke uitwerking en ontwikkeling van windparken op zee wordt via toezicht van de afdeling Handhaving van Rijkswaterstaat Zee en Delta (RWS ZD) begeleid. RWS ZD beoordeelt de werkplannen en voert inspecties uit. De inspecties op zee worden gezamenlijk met Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) uitgevoerd.

Bouw windmolenparken (Flying Focus)Op meerdere plekken in de Noordzee worden windmolenparken gebouwd (foto: Flying Focus).

Onderwatergeluidsmetingen
Eén van de voorschriften waar RWS tijdens de bouwfase van de offshore windparken op toeziet, is het uitvoeren van onderwatergeluidsmetingen. Bij het aanbrengen van de fundaties voor windturbines wordt in de zeebodem geheid. Daarmee wordt een goede en stabiele fundatie voor de windturbines verkregen. Bij het heien kunnen echter verstorende geluidniveaus onder water ontstaan. Deze verstorende geluidniveaus hebben negatieve effecten op de ecologie. Om dit te beperken worden de geluidniveaus gemeten. De geluidsgolven onder water zijn zeer complex, en worden door veel factoren beïnvloed. De windparkaannemer moet zelf de geluidniveaus meten en die gegevens aan RWS overhandigen. Daarnaast doet RWS steekproefsgewijs ook metingen.

Meer informatie

Delen van de tekst zijn afkomstig van de pagina's:
 Toezicht op bouw windparken op zee; windgebied Borssele