SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Noordzee

Er gebeurt veel op, in en boven de Noordzee: grote containerschepen varen naar de zeehavens, pleziervaart, visserij, defensie heeft er oefengebieden, zeewierkwekerij en nog veel meer. Ook vinden er ontwikkelingen plaats als de ontwikkeling van meerdere windmolenparken. Daarnaast worden olie- en gasplatformen ontmanteld ('decommissioning'). Al deze ontwikkelingen raken natuurlijk de gebruikers van de Noordzee, maar hebben ook effect op de taakuitvoering van de Kustwacht. Zoals op verkeersmanagement en search en rescue.

Dienst der Hydrografie

Als zeevarende in de beroepsvaart of recreatievaart heeft u betrouwbare gegevens over (kust)wateren nodig. Zoals elektronische en papieren zeekaarten en boekwerken. De Dienst der Hydrografie levert deze officiële zeekaarten, boeken en nautische computerprogramma’s. Ook levert de dienst Berichten aan Zeevarenden (BaZ). Dat zijn correcties die u nodig heeft om de producten tijdens het gebruik actueel te houden.
 Nautische producten

Digitale connectiviteit

Net zoals op land neemt ook op zee de behoefte aan goede digitale verbindingen toe voor allerlei vormen van dienstverlening en informatievoorziening. Hierdoor staat digitale connectiviteit op de Noordzee nog in haar kinderschoenen, maar wel is duidelijk dat de behoefte aan betere voorzieningen de komende jaren zal toenemen. Om deze problematiek te kunnen schetsen heeft Rijkswaterstaat in samenwerking met de Kustwacht een zestal infographics opgesteld. Deze zijn te vinden op de website van het Noordzeeloket.
 Infographics digitale connectiviteit

Links