SPOEDEISENDE HULP

noodnummer 0900-0111
VHF-kanaal 16
Informatie over het doen van een alarmering

Kustwacht en Veiligheidsregio Fryslân tekenen convenant aansluiting LCMS

Kustwacht Nederland heeft 6 maart 2019 een convenant ondertekend met Veiligheidsregio Fryslân (VRF) voor de aansluiting op het Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS). Binnen LCMS, dat is ontwikkeld door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), wordt alle informatie rondom risico’s, incidenten, rampen en crises uitgewisseld om tot een actueel gedeeld beeld te komen. Het is in gebruik bij alle veiligheidsregio’s en een toenemend aantal andere organisaties.

De Kustwacht vroeg Veiligheidsregio Fryslân (VRF) in november 2016 om zogeheten adoptieregio te zijn voor de aansluiting van de Kustwacht op LCMS. Een adoptieregio sluit – met mandaat van alle andere veiligheidsregio’s – landelijk opererende crisispartners aan op LCMS. De aansluiting geldt voor heel Nederland, dus niet alleen voor de adoptieregio.

Wim Kleinhuis (directeur Veiligheidsregio Fryslân) en Ronald Blok (Directeur Kustwacht Nederland)

Aansluiting
Op basis van een landelijk vastgesteld traject voor adoptieregio’s doorliep VRF samen met de Kustwacht een stappenplan voor de aansluiting. Dit stappenplan leidde tot een zogeheten Go-Live-oefening, die op 12 juli 2018 is gehouden in Den Helder. Tijdens de Go-Live gebruikte het Kustwachtcentrum LCMS terwijl een realistisch scenario op zee werd beoefend. Vertegenwoordigers van onder meer Veiligheidsregio’s Fryslân en Noord-Holland Noord en IFV traden daarbij op als waarnemers. De Go-Live toonde aan dat de Kustwacht voldoet aan de eisen voor aansluiting. Die conclusie is ook onderschreven door de Landelijke Werkgroep Crisispartners en de Landelijke Werkgroep Netcentrisch Werken.

In nauw overleg tussen Kustwacht, VRF en IFV is vervolgens een convenant opgesteld, dat op 6 maart in Harlingen is ondertekend door Ronald Blok, directeur Kustwacht Nederland, en Wim Kleinhuis, directeur Veiligheidsregio Fryslân. Het convenant bekrachtigt de formele aansluiting van de Kustwacht op LCMS.

Blauwdruk
Momenteel schrijven vertegenwoordigers van de Kustwacht, VRF en IFV aan een blauwdruk waarin het informatiemanagementproces wordt beschreven. Daardoor weten de veiligheidsregio's en de Kustwacht van elkaar wie wat doet en hoe informatie via LCMS wordt gedeeld. Dit is dan voor alle veiligheidsregio's gelijk. De blauwdruk is naar verwachting in het tweede kwartaal van 2019 klaar.

Over LCMS
Behalve bij alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland is LCMS in gebruik bij het Nationaal Crisiscentrum (NCC), het Landelijk Operationeel Crisiscentrum (LOCC), Rijkswaterstaat, diverse acute zorg (GHOR)-regio’s, waterschappen en drinkwaterbedrijven en andere crisispartners als de Koninklijke Marechaussee en nu dus Kustwacht Nederland. Via het LCMS wisselen zij waar nodig informatie over crises uit.