SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Aanvraag 'North Sea Activity (NSA)'

Alle soorten werkzaamheden en evenementen op de Noordzee dienen via het NSA aanvraagformulier worden gemeld aan de Kustwacht (download fomulier). De aanvraag kan worden uitgebreid met informatie om de werkzaamheden of het evenement te verduidelijken (zoals een kaart van de route of positie van de werkzaamheden). Het NSA-formulier dient gestuurd te worden aan ccc@kustwacht.nl.

Wanneer is het verplicht een NSA aan te melden bij de Kustwacht?

 • Indien dat verplicht is gesteld in de vergunningverlening door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als gevolg van de Waterwet, Waterbesluit of Kavelbesluit (bijvoorbeeld het aanleggen, onderhouden, repareren en verwijderen van kabels en/of leidingen).
 • Indien dat verplicht is gesteld in de vergunningverlening door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat als gevolg van de Mijnbouwwet, Mijnbouwbesluit of de Mijnbouwregeling of de Wet windenergie op zee (bijvoorbeeld het plaatsen, onderhouden of het verwijderen van een mijnbouwplatformen en bijbehorende pijpleidingen). 
 • Indien dat verplicht is gesteld in de vergunningverlening door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (bijvoorbeeld voor (inter)nationale onderzoeksreizen ten behoeve van het mariene milieu).
 • Indien er bijzondere transporten of werkzaamheden plaatsvinden binnen de territoriale zee (behoudens de aanloopgebieden) en voldoet aan de omschrijving in artikel 7 van het Scheepvaartreglement territoriale zee.
 • Indien een evenement plaatsvindt binnen de territoriale zee (behoudens de aanloopgebieden) en voldoet aan de omschrijving in artikel 12 van het Scheepvaartreglement territoriale zee.
 • Indien de (milieu-) veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer op de Noordzee kan worden be├»nvloed.

Welke voorwaarden kan Nautisch beheer stellen aan een NSA of evenement?

 • Het verplicht stellen van een veiligheidsvaartuig (guardvessel) om de werkzaamheden te beveiligen en het omliggende scheepvaartverkeer te waarschuwen.
 • Het verplicht stellen van een Noordzeeloods (eventueel in combinatie met een of meerdere veiligheidsvaartuigen) ten behoeve van verkeersbegeleiding.
 • Tijdens beperkt zicht (< 2 nautische mijl) is het in beginsel niet toegestaan om werkzaamheden in of rond een verkeersbaan en/of clearway voort te zetten.
 • Indien een NSA of evenement in een aanloopgebied plaatsvind, dient de betreffende bevoegde autoriteit om toestemming te worden gevraagd. De Loodsplicht kan van toepassing zijn binnen een aanloopgebied. 
 • Bij rampen en incidenten is instelling van een tijdelijke VTS (Vessel Traffic Service), inclusief het (doen) houden van toezicht op de uitvoering daarvan, een directe verantwoordelijkheid van de directeur Kustwacht.
 • Er worden geen kosten in rekening gebracht.

Binnen welke termijn moet een NSA aanvraag bekend worden gesteld aan de Kustwacht?
Tenminste twee werkdagen voordat een NSA start, dient de aanvraag door Nautisch beheer te zijn ontvangen. Vervolgens ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht met eventuele voorwaarden waaronder de werkzaamheden mogen plaatsvinden. Voor evenementen is deze termijn gesteld op zes weken.

Binnen welke termijn dient de Kustwacht een besluit te nemen? 
Conform de Algemene wet bestuursrecht is deze termijn gesteld op zes weken na ontvangst van de aanvraag. 

Vragen?
Indien u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met het Kustwachtcentrum, bereikbaar op telefoonnummer +31 (0)223 542300 of per e-mail ccc@kustwacht.nl